Mechanical-Electronic & Vehicle Engineering

Liu Jingyuan

image.png

  • Ph.D., Lecturer

  • Education: Dalian University of Technology

  • Research Interests: Precision & Ultra precision machining technology, Non-traditional machining and testing technology

  • Email: liujingyuan@bucea.edu.cn